خدمات منابع انسانی

خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی

این بخش مرتبط با ارائه راه حلهای فراگیر در زمینه مسائل منابع انسانی متخصص است. مشاورین ما سالیان متمادی در زمینه خط مشی و استراتژی منابع انسانی، توسعه و مدیریت استعدادها، دانش و تجربه اندوخته اند و مفاد مطالب یاد شده را از طریق برگزاری دوره های آموزشی جدید به روز نموده اند.

برگزیده ای از خدمات مشاورین ما عبارتند از