خدمات منابع انسانی

خدمات تامین نیروی پروژه ای

ما می توانیم راه حل های تامین نیرو در زمینه های فنی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، فروش و مالی را بر اساس نیازها و الزامات هر پروژه پیشنهاد کنیم.

چنانچه شما  پروژه ای ویژه و یا یک کار در سازمان دارید که در اجرای آن از تخصص و تجربه کافی برخوردار نیستید، می توانید در تشکیل تیم اجرایی جهت انجام با کیفیت کار و حل و فصل کامل مسائل و مشکلات آنها به کارکنان حرفه ای ما تکیه کنید.

متخصصین حرفه ای ما می توانند در مدت زمان مشخص و یا برای یک پروژه و کار ویژه به یاری شما و سازمانتان بشتابند. محتوا و ابعاد کار پیشاپیش با شما به بحث گذاشته خواهد شد و ترتیبی اتخاذ می شود که از کنترل کامل و دقیق، بر هزینه انجام آن اطمینان حاصل شود.