چطور مکالمه سخت را شروع کنیم در حالی که دانسته های معمولی داریم!