مارس 14, 2021

لوگوی مپصا اچ آر تغییر یافت!

لوگوی مپصا اچ آر تغییر یافت و تلفیق هیجان انگیزی از منابع انسانی، برنامه نویسی و مپصا شکل گرفت
نوامبر 18, 2020

اخذ مجوز آموزش ایمنی کار