زمانی که از دیگران درخواست تغییر دارید،پس نگویید تغییر سخت است