بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است *** بر طرف چمن روی دلفروز خوش است